हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ (मर्या.)
महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत उपक्रम

पॅराकीन सिरप

प्रत्येक 5 मिलीलिटर मध्ये पुढील घटकांचा समावेश आहे :

पॅरासेटमॉल आय. पी. 125.00 मिली ग्रॅम
स्वाद देणारे सिरप आधारद्रव्य पुरेसे प्रमाण
रंग : सनसेट यल्लो