हाफकिन जीव-औषध निर्माण महामंडळ (मर्या.)
महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत उपक्रम
व्यवस्थापक
दूरध्वनी क्रमांक: (कार्यालय) 24147419 भ्रमण दूरध्वनी क्रमांक :9869484908